Bóng đèn Diệt Khuẩn Sankyodenki G40T10-G30T8

Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki được ứng dụng trong  khử trùng không khí, bề mặt của vật liệu khác nhau và nước hoặc chất lỏng trong các nhà máy thực phẩm, nhà máy thủy sản, nhà hàng, kho đông lanh Bóng đèn UV Sankyodenki được công ty Hoàng Thiên Phát làm đại lý phân phối, cung cấp Bóng đèn uv diệt khuẩn, thiết bị diệt khuẩn sankyo denki Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki

Sankyodenki nhà máy có trụ sở tại nhật là chuyên gia về diệt khuẩn trong không khí, nước uống . Bóng đèn UV Sankyodenki được sản xuất phục vụ nhu cầu cho các nhà máy thủy sản, nhà hàng, kho đông lạnh   tại Việt Nam là Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Một số model về bóng đèn diệt khuẩn UV Sankyodenki do công ty Hoàng Thiên Phát stock và phân phối tại Việt Nam:

Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G6T5 Germicidal lamps G36T5/G5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G8T5 Germicidal lamps G36T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T8 Germicidal lamps G55T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G15T8 Germicidal lamps G64T5L
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T10 Germicidal lamps G64T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G25T8 Germicidal lamps GPX5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G30T8 Germicidal lamps GPX7
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G40T10 Germicidal lamps GPX9
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL2 Germicidal lamps GPX11
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL3 Germicidal lamps GPX13
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G7T5 Germicidal lamps GPL18/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5L Germicidal lamps GPL24/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P Germicidal lamps GPL36/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G11T5 Germicidal lamps GPL55/K
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5 Germicidal lamps GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5/4P Germicidal lamps GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G16T5 Germicidal lamps GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T5 Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/Fa8 Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/4P Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5L Sorket for all double tube lamp 94400170
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/G5 UV-B lamp G4T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/4P UV-B lamp G6T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G55T8 UV-B lamp G8T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5L UV-B lamp G15T8E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5/4P UV-B lamp G20T10E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GPX5 UV-B lamp G25T8E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX7 UV-B lamp G40T10E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX9 Blacklight blue lamps F4T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX11 Blacklight blue lamps F6T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX13 Blacklight blue lamps F8T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL18/K Blacklight blue lamps F10T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL24/K Blacklight blue lamps F15T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL36/K Blacklight blue lamps F18T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL55/K Blacklight blue lamps F20T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLK8MQ Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLD8MQ Blacklight blue lamps F30T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLD15MQ Blacklight blue lamps F36T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ Blacklight blue lamps F40T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ Blacklight lamps F4T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki Sorket for all double tube lamp 94400170 Blacklight lamps F6T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G4T5E Blacklight lamps F8T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G6T5E Blacklight lamps F10T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G8T5E Blacklight lamps F15T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G15T8E Blacklight lamps F20T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G20T10E Blacklight lamps F40T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G25T8E Compact blacklight blue lamps FPX5BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G40T10E Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F4T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F6T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F8T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F10T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F15T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F18T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F20T10BLB Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F30T8BLB Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F36T8BLB Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F4T5BL Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F6T5BL
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F8T5BL Germicidal lamps G4T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F10T8BL Germicidal lamps G6T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F15T8BL Germicidal lamps G8T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F20T10BL Germicidal lamps G10T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F40T10BL Germicidal lamps G15T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX5BLB Germicidal lamps G20T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX7BLB Germicidal lamps G25T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX9BLB Germicidal lamps G30T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX11BLB Germicidal lamps G40T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX13BLB Germicidal lamps GTL2
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K Germicidal lamps GTL3
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K Germicidal lamps G7T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K Germicidal lamps G10T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G4T5 Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G6T5 Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G8T5 Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T8 Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G15T8 Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T10 Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G25T8 Germicidal lamps G22T5/436/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G30T8 Germicidal lamps G36T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G40T10 Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL2 Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL3 Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G7T5 Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5L Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đại lý đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps G36T5L Germicidal lamps G22T5/436/4P

Bài viết liên quan