Cảm biến đầu dò ABB Việt Nam

Đại lý ABB  tại Việt Nam chuyên gia về thiết bị đo lường: Thiết bị đo lưu lượng ABB  , thiết bị đo nhiệt độ ABB , thiết bi đo áp suất ABB , Thiết bị đo Mangan-Sắt, Thiết bị đo Silica-Phosphate, Thiết bị đo pH/Redox (ORP) ABB  , Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB  , Đầu dò nhiệt độ ABB. Việt Nam Cảm biến trong ngành dầu khí và hóa dầu, Cảm biến RTD/TC ứng dụng yêu cầu cao, Cảm biến trong ngành thực phẩm và dược phẩm, Cặp nhiệt điện cho ứng dụng nhiệt độ cao, Thiết bị đo áp suất tương đối, tuyệt đối, Thiết bị đo chênh áp. Hãy liên hệ Mr.Tu:0909304977 để biết thêm chi tiết về Đại lý ABB tại Việt Nam. 

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Control board ABB RMIO-11c Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB TSC400 TSC400
Thẻ nhớ Comoact flash ABB
verbatim 2Gb
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP321 TSP321
Card encoder ABB RTAC -01 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSC420 TSC420
Card truyền thông ABB RDCO-O3C Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP331 TSP331
Drive Control Unit ABB RDCU-
12C 3AUA00000 36521
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSC430 TSC430
đầu do nhiệt độ ABBTSC400 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP411 TSP411
đầu do nhiệt độ ABBTSC420 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTTF300 TTF300
đầu do nhiệt độ ABBTSC430 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP300-W TSP300-W
đầu do nhiệt độ ABBTTF300 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTTF300-W TTF300-W
đầu do nhiệt độ ABBTTF300-In Thiết bị đo nhiệt độ ABB TSP311-W TSP311-W
đầu do nhiệt độ ABBTTH200 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTH200 TTH200
đầu do nhiệt độ ABBTTH300 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP321-W TSP321-W
đầu do nhiệt độ ABBTSH200 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTH300 TTH300
đầu do nhiệt độ ABBTSM800 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP331-W TSP331-W
đầu do nhiệt độ ABBTSP100 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSH200 TSH200
đầu do nhiệt độ ABBTSP111 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP341-W TSP341-W
đầu do nhiệt độ ABBTSP121 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSM800 TSM800
đầu do nhiệt độ ABBTSP131 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTR200 TTR200
đầu do nhiệt độ ABBTSP311 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP100 TSP100
đầu do nhiệt độ ABBTSP321 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSHY TSHY
đầu do nhiệt độ ABBTSP331 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP111 TSP111
đầu do nhiệt độ ABBTSP300-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSW400 TSW400
đầu do nhiệt độ ABBTSP311-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP121 TSP121
đầu do nhiệt độ ABBTSP321-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTemperature Cables & Wires Temperature Cables & Wires
đầu do nhiệt độ ABBTSP331-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP131 TSP131
đầu do nhiệt độ ABBTSP341-W đầu do nhiệt độ ABBTTR200 TSW400
đầu do nhiệt độ ABBTSP411 đầu do nhiệt độ ABBTSHY TSP121

 

Bài viết liên quan