Đồng hồ đo lưu lượng Rose mount Việt Nam

Rosemount (USA) chuyên gia về: Cảm biến nhiệt đô Rosemount, cảm biến áp suất Rosemount, cảm biến dòng chảy Rosemount, cảm biến đo lường Rosemount, đồng hồ đo áp suất Rosemount, đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount, đồng hồ đo lưu lượng Rosemount, đồng hồ đo dòng chảy Rosemount, thiết bị đo mức Rosemount…và phụ kiện. HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối các mặt hàng tại Việt Nam, Một số model về:

 

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Thiết bị đo lưu lượng Rosemount chất lượng cao và công nghệ phân tích để cung cấp cho khách hàng những cái nhìn sâu sắc trên tất cả các điểm tiếp xúc cần thiết để hoạt động hiệu quả, an toàn và yên tâm.

Phạm vi rộng nhất đo lường và công nghệ phân tích cho quá trình rõ ràng và thấu hiểu. Đạt được kết quả đáng kể với các công cụ đáng tin cậy và quy định nhất thế giới. Áp suất, Mức độ, nhiệt độ, lưu lượng, hàng hải, phân tích khí, phân tích chất lỏng, Tank Thủy văn, hạt nhân, Flame & Phát hiện khí, không dây,

Rosemount (USA) chuyên gia về: Cảm biến nhiệt đô, cảm biến áp suất Rosemount, cảm biến dòng chảy, cảm biến đo lường, đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ đo dòng chảy, thiết bị đo mức…và phụ kiện. HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối các mặt hàng tại Việt Nam, Một số model về Thiết bị đo lưu lượng Rosemount:

PRESSURE TRANSMITTERS đồng hồ đo áp suất Rosemount 3051 PRESSURE TRANSMITTERS PRODUCTS
Cảm biến nhiệt đô Rosemount 3051S Series of Instrumentation đồng hồ đo áp suất Rosemount 2051 PRESSURE TRANSMITTERS PRESSURE
Cảm biến nhiệt đô Rosemount 3051S High Static DP Transmitter đồng hồ đo áp suất Rosemount 2088 GAGE AND ABSOLUTE TEMPERATURE
Cảm biến nhiệt đô Rosemount 3051S Thermal Range Expander đồng hồ đo áp suất Rosemount 3051HT HYGIENIC PRESSURE FLOW
MultiVariable Transmitters đồng hồ đo áp suất Rosemount 2090P PULP AND PAPER DP Flow Products
Cảm biến nhiệt đô Rosemount 3051 Pressure Transmitters đồng hồ đo áp suất Rosemount 2090F HYGIENIC Magnetic Flowmeters
cảm biến đo lường Rosemount 2051 Pressure Transmitters đồng hồ đo áp suất Rosemount 4600 PANEL MOUNT Vortex Flowmeters
cảm biến đo lường Rosemount 2088 Gage and Absolute General Use Sensors Annubar Installation DVD
cảm biến đo lường Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Sapphire Vortex and Magmeter DVD
cảm biến đo lường Rosemount 2090P Pulp and Paper High Temperature Flow Product Selection and Configuration Assistance
cảm biến đo lường Rosemount 2090F Hygienic Multipoint Sensors đồng hồ đo lưu lượng Rosemount
cảm biến đo lường Rosemount 4600 Panel Mount Magnetic Surface đồng hồ đo lưu lượng Rosemount
cảm biến đo lường Rosemount 3051S MultiVariable Surface Sensors đồng hồ đo lưu lượng Rosemount
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount đồng hồ đo áp suất Rosemount 4088A MultiVariable đồng hồ đo lưu lượng Rosemount

 

Bài viết liên quan